Zarządzanie, przetwarzanie oraz analiza danych cyfrowych
pozyskanych z bezzalogowych systemów UAV